Όροι & Κανονισμοί | Stoli Awards 2018

Όροι & Κανονισμοί.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η ιστοσελίδα www.stoliawards.net (εφεξής «Ιστοσελίδα») λειτουργείται από την Laiko Cosmos Trading, έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση, ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Οποιαδήποτε χρήση αυτής από τους χρήστες / επισκέπτες της βασίζεται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και κανονισμών συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τήρησης εχεμύθειας μας. Οι όροι, κανονισμοί και προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω, οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και/ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό γενικά, ισχύουν για όλους τους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Επιφυλάττουμε το δικαίωμα μας ανα πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε και/ή αναθεωρήσουμε τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης με απλή ενημέρώση του παρόν μηνύματος. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται από τις όποιες αυτές τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις και είναι δική τους ευθύνη κατά διαστήματα να επανεξετάζουν αυτή την σελίδα για τροποποιήσεις και/ή αλλαγές στους παρόντες όρους κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίες τίθονται σε ισχύ ταυτόχρονα με την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη χρήση Ιστοσελίδας απο τους επισκέπτες/χρήστες θα θεωρείται αποδοχή των παρόντων όρων, κανονισμών και προϋποθέσεων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τήρησης εχεμύθειας μας. Σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε υπηρεσία της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης και όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε υπηρεσίας.

Αυστηρά απαγορεύεται σε ανήλικους να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της που σύμφωνα με τον Νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν πάρα ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, που δύναται να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς η Laiko Cosmos Trading και οι συνδεόμενες με αυτή εταιρείες δεν θα φέρουν απολύτως καμία ευθύνη. Η Ιστοσελίδα προβλέπεται για χρήση μόνο από επισκέπτες/χρήστες που είναι στην νόμιμη ηλικία για αγορά αλκοόλ στην χώρα όπου διαμένουν και στην χώρα από την οποία έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται σε αύτη την κατηγορία, πιθανόν να παραβιάζουν τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα διαμονής τους ή στην χώρα από την οποία έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και πρέπει να εγκαταλείψουν την Ιστοσελίδα αμέσως.
ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΡΑ.

Όλες οι αναφορές σε ‘μας’, ‘εμείς’, ή ‘η εταιρεία’ εντός των παρόντων όρων και κανονισμών και εντός αυτής της κατ’ επιλογήν ειδοποίησης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Laiko Cosmos Trading, στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες της και στους συνεργάτες της.
Περιεχόμενο – Προστασία και Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλα τα δικαιώματα για όλο το περιεχόμενο και υλικό (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, εικόνες, κείμενο, ιστοσελίδες, λογισμικό – κώδικα προγραμματισμού, λογισμικού δομής και διεπαφής της ιστοσελίδας- , ήχο, βίντεο, εικόνες, ιστοσελίδες, αίσθηση και εμφάνιση, ο σχεδιασμός και συνδιασμός αυτών) της Ιστοσελίδας ανήκουν σε μάς ή τους αδειούχους μας. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι τους επιτρέπεται η χρήση αυτού του υλικού και περιεχομένου μόνο όπως προνοείται και επιτρέπεται σε αυτούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης ή όπως άλλως πώς ρητά επιτρέπεται γραπτώς από εμάς και/ή τους αδειούχους μας. Οποιαδήποτε μορφής αναπαραγωγής, αντιγραφής, δημόσιας προβολής, μετάδοσης, διανομής, εμπορικής εκμετάλλευσης, μετάφρασης, αναπροσαρμογής, συνένωση, μετατροπή, συνδυασμός, συγχώνευση ή η διάθεση σε οποιοδήποτε άτομο ή η δημιουργία παραγωγής έργων τέτοιού υλικού ή περιεχομένου αυστηρά απαγορεύεται. Για να είναι έγκυρη η ψήφος του εκάστοτε χρήστη, θα πρέπει να ψηφήσει σε όλες τις κατηγορίες. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η ψηφοφορία του χρήστη, θα λάβει αυτόματα email από το info@stoliawards.net ενημερώνοντας τον χρήστη να ολοκληρώσει την διαδικασία ψηφοφορίας για να θεωρούνται έγκυροι η ψήφοι του. 

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα βιομηχανικά σχέδια, εμπορικά σήματα για προϊόντα και υπηρεσίες, πατέντες, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα δεδομένων και όλα των άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται ή συμπεριλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν υποδεικνύεται αλλιώς είναι ιδιοκτησία δική μας και/ή τρίτων είτε είναι κατατεθειμένα /εγγεγραμμένα είτε όχι. Εκτός όπως προνοείται στους παρόντες όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις χρήσης, η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δεν σου παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεία σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας και οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρώς.Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οπουδήποτε εμπορικού σήματος και/ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια μας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα και/ή άλλης πνευματικής περιουσίας που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ /ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΉΣ
Επιτρέπεται στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας η εκτύπωση αντίγραφων υλικού/περιεχομένου από αυτή νοουμένου ότι προορίζεται αποκλειστικά για την δική τους προσωπική νόμιμη μη εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή ανεξαρτήτως μορφής (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικής, έντυπης κ.α.) αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση μεταξύ άλλων νόμων πνευματικής περιουσίας, εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνής. Επιπλέον αυστηρά απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγής, δημόσιας προβολής, αντιγραφής, μετάδοσης, αναπροσαρμογής, διανομής, μετατροπής, μετάφρασης, συνένωσης, συνδυασμού, συγχώνευσης, διαμοιρασμού και/ή διάθεσης σε οποιοδήποτε άτομο ή η δημιουργία παραγωγών έργων τέτοιου υλικού ή περιεχομένου χωρίς την εξασφάλιση προηγουμένως γραπτής μας συγκατάθεσης. Οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα μας επιφυλάσσονται.

Πολιτική Τήρησης Εχεμύθειας (PrivacyPolicy)

ΓΕΝΙΚΑ
Η Laiko Cosmos Trading σέβεται το προσωπικό απόρρητο όλων των επισκεπτών /χρηστών της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Τηρησης Εχεμύθειας (Privacy Policy) αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας πρέπει να προβούν σε περίπτωση όπου δεν επιθυμούν την συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών κατά την επίσκεψη τους στην Ιστοσελίδα.